Reklamační řád

 

Reklamace zakoupeného zboží
Reklamace

Pprodávající kupujícímu poskytuje záruku v délce trvání 24 měsíců, dle zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno v daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informovat prodávajícího telefonicky (tel. 731 263 700)  nebo elektronicky na adresu prodávajícího tommatusik@seznam.cz


Kupující při informování prodávajícího o reklamaci co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží.
Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu provozovny: Tomáš Matušík, veki Havlíčková 1172, 757 01 Valašské Meziříčí.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.


Vždy je možné se dotázat na postup reklamace na: tommatusik@seznam.cz popř. na tel. 731 263 700.

 

Právo na odstoupení od smlouvy (dle § 53 odst. 7 obč. zákoníku)

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující (spotřebitel) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14-ti  dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující (spotřebitel) kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Adresa pro vrácení zboží je: Tomáš Matušík, veki Havlíčková 1172, 757 01 Valašské Meziříčí.

Mějte ale na paměti:


* náklady spojené s doručením zboží na naši adresu při  odstoupení od smlouvy Vaším rozhodnutím hradíte Vy


* zboží je nutné pro přepravu důkladně zabalit ( v případě zaslání poškozeného zboží Vám nejsme povinni vrátit celou kupní cenu - při poškození zboží tedy využijte možnost reklamace)

* zásilky neposílejte na dobírku - peníze Vám budou vyplaceny na účet,popř. dle domluvy na základě Dobropisu

* pokud se zákazník takto rozhodne, musí nepoškozené zboží,  bez známek užívání nebo opotřebování,  v původním obalu, včetně návodu a veškerého dodaného příslušenství zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum dodání). Po obdržení takto vráceného zboží bude zákazníkovi cena zboží navrácena způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.